Proszę czekać.

KRĘGIELNIA

BILARD

DRINK BAR

NIEZALEŻNA SALA VIP
previous arrow
next arrow
Slider

I. Część ogólna

Osoby chcące przebywać na terenie kręgielni oraz korzystać z oferowanych usług zobowiązane są zapoznać się z regulaminem obiektu przed wejściem na jego teren.

Kręgielnia czynna jest od poniedziałku do niedzieli.

Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

Każdy użytkownik kręgielni zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń w obiekcie, przed skorzystaniem z tych urządzeń oraz do przestrzegania regulaminu oraz instrukcji.

Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji lub niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych mogą być usuwane z terenu obiektu.

Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:

 • wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
 • przebywania zwierząt,
 • wstępu osobom, których stan wskazuje na znaczne spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu ma prawo sprawdzić stan trzeźwości osoby korzystającej z obiektu.

Odmowa poddania się badaniu trzeźwości jest równoznaczna z uznaniem tej osoby za znajdującą się pod znacznym wpływem alkoholu.

W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, właściciel obiektu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu.

Teren obiektu PB EL-BUD jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Zarząd PB EL-BUD gwarantuje, iż monitoring powadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.

II. Zasady korzystania z kręgielni

Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników kręgielni.

Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem obiektu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze kręgielni.

Na jednym torze może grać maksymalnie 8 graczy.

W strefie rozbiegu (na torze) może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz.

Gracze obowiązani są do korzystania tylko z obuwia specjalistycznego przeznaczonego do gry w kręgle, które są zobowiązani wypożyczyć od obsługi kręgielni. Za wypożyczenie obuwia pobierana jest opłata oraz wypożyczający oddaje do depozytu swój dokument potwierdzający tożsamość.

Na terenie pomieszczeń kręgielni zabrania się:

 • wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi,
 • wchodzenia na elementy konstrukcyjne,
 • dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
 • wchodzenia w niewłaściwym obuwiu,
 • wchodzenia na tory w miejscach do tego nie przystosowanych,
 • spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu,
 • niszczenia wyposażenia, urządzeń i zieleni,
 • wnoszenia na teren kręgielni własnych napojów i żywności,
 • nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwie.

Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby małoletnie odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez te osoby.

Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 12 roku życia muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie kręgielni.

Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest skontaktować się z obsługą celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni.

Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z kręgielni oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie obiektu tych osób PB EL-BUD nie ponosi odpowiedzialności.

Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi kręgielni.

W przypadku wystąpienia awarii maszyny, bezwzględny zakaz wykonywania rzutów.

Gracz zobowiązany jest do dobrania odpowiedniej kuli do rozmiarów dłoni.

III. Odpowiedzialność i kary

Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.

PB EL-BUD nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze, które nie zostały oddane do depozytu.

Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, a znalezione przez personel można odebrać w Biurze Obsługi Klienta.

W przypadku korzystania przez gracza z własnego sprzętu PB EL-BUD nie odpowiada za jego ewentualne zniszczenie.

W przypadku oddania przez gracza rzutu w pług gracz ponosi odpowiedzialność karną w wysokości 100 zł.

PB EL-BUD nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.

IV. Rezerwacja torów bowlingowych

Rezerwacje na gry w bowling mogą być zgłaszane telefonicznie lub osobiście po podaniu imienia i nazwiska osoby rezerwującej oraz numeru telefonu kontaktowego.

Rezerwacje rozpoczynają się o pełnych godzinach.

Rezerwację przyjmowane są na czas pełnej godziny (godzin).

Nieobecność osoby rezerwującej o ustalonej godzinie, powoduje zwolnienie rezerwacji i możliwość sprzedaży toru.

W przypadku poinformowania o opóźnieniu rozpoczęcia gry lub przy braku takiej informacji, rezerwujący zobowiązuje się do opłacenia torów za niewykorzystany czas od godziny planowanej rezerwacji.

PB EL-BUD nie odpowiada ze opóźnienia wynikające z awarii technicznych bowlingu.Zarząd PB EL-BUD

ZADZWOŃ

Aby uzyskać więcej informacji, lub ZAREZERWOWAĆ
783 924 002